ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačných systémov je predávajúci Matúš Tomáška – Café Milánek , IČO: 44373724, DIČ: 1074496786, registrácia vedená v Živnostenskom registri 320 – 12545, telefónne čísl,+421 919 451 616 emailová adresa cafe@milanek.sk 

2. Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu predávajúceho môže dotknutá osoba kontaktovať na uvedenej emailovej adrese , prípadne telefonicky . 

3. Účel spracovávania osobných údajov

Matúš Tomáška – Café Milánke môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely: 

-  optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,

-  zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby (tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký účel.

-  Vybavenie intrenetovej obejdnávky, ďalej v časti 2. ,, Objednávky”

4. Základné údaje pre Vás ako dotknutú osobu

4.1. Osobné údaje dotknutej osoby uvedené v objednávke, tzn. osobné údaje dotknutej osoby najviac v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kam má byť doručená objednávka daných jedál a nápojov (ďalej len tovar) , telefonický kontakt, email pre potvrdenie objednávky , objednaný tovar a prípadná poznámka budú na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby v „informačnom systéme – rozvoz jedla a nápojov“ a to na účel plnenia predmetu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a klientom, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonávanie opatrení v predzmluvných vzťahoch klienta a poskytovateľa, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť klienta, resp. dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie takejto zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto bodu bude poskytovateľ spracúvať najviac po dobu 6 mesiacov od doručenia tovaru. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto bodu je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, preto v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nebude možné zmluvu uzavrieť, resp. vykonať predmetné opatrenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť poskytovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že vždy oznámi poskytovateľovi svoje pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje

4.2. Predávajúci v zmysle čl. 13, ods. 1 písm. e) a f) GDPR informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje: budú sprístupnené tretím stranám, ktorými sú subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov, to je kuriér, ak má byť tovar doručený klientovi mimo kaviarne Matúš Tomáška - Cafe Milánke. V prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky súvisiace so zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom a dotknutou osobou budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté príslušnému súdu, resp. príslušnému orgánu verejnej moci a právnemu zástupcovi poskytovateľa, poverenému na jeho zastupovanie pri riešení takto vzniknutého sporu súdnou alebo mimosúdnou cestou. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke www.cafemilanek.sk za účelom spätného kontaktu našou spoločnosťou z dôvodu záujmu o služby alebo produkt sa na Vás vzťahuje časť 2. tohto dokumentu s názvom „Objednávanie” Predávajúci týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o jej právach v súlade s čl. 13, ods. 2, písm. b) GDPR.

4.3. Dotknutá osoba má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, to znamená, že poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, vyhotoví a doručí tejto dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov a zároveň informuje dotknutú osobu o účele spracúvania jej osobných údajov a zdroji odkiaľ poskytovateľ získal osobné údaje tejto dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej. 

4.4. Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby . Predávajúci na základe žiadosti dotknutej osoby . ktorá toto právo uplatňuje , bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby . So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

4.5. Právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby . Predávajúci na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov: a) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa toto spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov, d) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne, alebo osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky. Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie. Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3 GDPR. Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobne, že uplatnenie práva na vymazanie by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukázanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia a poskytovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené sa spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu. 

4.6. Dotknutá osoba môže uplatniť všetky svoje práva podľa čl GDPR voči predávajúcemu žiadosťou doručenou písomne na adresu sídla predávajúceho , alebo elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese cafe@milanek.sk.

4.7. Predávajúci poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Predávajúci musí o každom takomto predĺžení príslušnú dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty informovať. Zároveň dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

5. Súbory cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový portál poskytovateľa ukladá v zariadení dotknutej osoby (napr. počítač, tablet, mobilný telefón) pri jej prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webový portál predávajúceho na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve webového portálu poskytovateľa alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusí dotknutá osoba opätovne uvádzať.. Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie sa ukladajú v zariadení dotknutej osoby len do zatvorenia prehliadača dotknutou osobou. Trvalé súbory cookie nie sú automaticky odstránené po zatvorení prehliadača dotknutou osobou, ale sa ukladajú v jej zariadení po dobu najviac 3 roky. Tieto trvalé súbory cookie môžu byť kontrolované pri každej návšteve webového portálu poskytovateľa. Informácie, ktoré poskytovateľ zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie sú: typ prehliadača, internetová adresa, z ktorej sa dotknutá osoba pripojila na webový portál poskytovateľa, IP adresa zariadenia, posledná prezeraná ponuka na danom zariadení na webovom portáli poskytovateľa, súhlas dotknutej osoby s využívaním súborov cookie nastavený v prehliadači. Povolenie využívania súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na fungovanie webového portálu poskytovateľa, ale poskytne dotknutej osobe lepší používateľský komfort pri práci s ním. Rovnako pri vyvolaní stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Súbory cookie môže dotknutá osoba kedykoľvek vymazať alebo zablokovať. Informácie ukladané v súboroch cookie používaných predávajúcim neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu dotknutej osoby. Súbory cookie sa používajú výhradne na účely uchovávania informácií o nedávno prezeranej ponuke dotknutou osobou, preverovanie účinnosti webového portálu a uchovávania súhlasu, resp. nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním súborov cookie. Preto Matúš Tomáška – Cafe Milánek spracúva ,, bežné osobné údaje” v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov v tomto dokumente a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

emailová adresa ( v prípade záujmu o zaslanie tzv. newsletters) a 

v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže Matúš Tomáška – Cafe Milánek idetifikovať osobu návštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies. 

Nevyhnutné potrebné súbory cookies 

-  Súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet a

-  Subory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali ( tzn. Ak sú tieto súbory cookies zakzané nebudeme vám môcť poskytnúť vami požadovanú službu).
Výkonové subory cookies

- tieto súbory cookies slúžia na poskytovanie štatistických informácií výkonnosti našej webovej stránky. 

Funkčné súbory cookies 

- tieto súbory cookies dovoľujú našej webovej stránke pamätať si volby vykonané na Vašom zaraiadení počas prehliadania webovej stránky aposkytnúť lepšie personalizované funkcie. 

Reklamné súbory cookies 

- tieto súbory cookies sú pripravené na zobrazenie zacielených reklám na zákalde Vašich preferencií na našich stránkach. Ďalej služia na management našej reklamy. Súbory teda zhormaždujú informacie o Vašich aktivitách( pohyboch) na našich stránkách ( Matúš Tomáška – Cafe Milanke) a iných stránkách aby vám poskytli cielenú ( personalizovanú reklamu) 

Socialne siete cookies 

- tieto súbory cookies zhromaždujú inofrmácie o použivaní socialných sietí za účelom Vášho profilovania. Neukaldaju priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na idetifikácií prehliadača Vášho zariadenia cez ktoré ste webovú stranku navštívili. 

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne tieto Zásady meniť. Túto zmenu zverejní na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda
účinnosť 

Tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od 1.4.2021