Všeobecné obchodné podmienky Matúš Tomáška – Cafe Milánek 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1.1 Predávajúcim je Matúš Tomáška – Café Milánek, so sídlom Horný rad 568/39, Brezová pod Bradlom 906 13, zapísaný v živnostenskom registri 320 - 12545 prevádzkujúca internetový obchod „cafemilanek.sk“ . 

IČO spoločnosti : 44373724 DIČ: 107 4496 786, e-mail: cafe@milanek.sk (ďalej len predávajúci) 

1.2 Kupujúcim je fyzická, alebo aj právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na svojej stránke, v E-shope cafemilanek.sk.

1.3 Používaním web-stránky internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci jasný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až po vydanie a zverejnenie nových Obchodných podmienok. 

2. OBJEDNÁVANIE 

2.1 Tovar si môže kupujúci objednať u predávajúceho nasledovným spôsobom: a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke www.cafemilanek.sk u predávajúceho. 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu , s ktorou pri objednávaní a odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas.

2.3. Predávajúci oboznámi kupujúceho , ktorý je spotrebiteľom , že berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, keďže ide o predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. 

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim napríklad chybne uvedené, alebo neuvedené kontaktné údaje, či nedostupnosť kupujúceho. 

3. CENY 

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH a ceny uvádzané na web stránke sú konečné maloobchodné ceny. 

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie a podľa určenia miesta doručenia. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy. 

4. PLATBY 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci platobnou kartou, online bankovým prevodom, klasickým bankovým prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány , alebo v hotovosti pri prevzatí objednávaného tovaru v mieste prevádzky predávajúceho to je Matúš Tomáška – Café Milánek, Horný rad 568/39, Brezová pod Bradlom 906 13. 

Poskytovateľ platebnej brány je spoločnosť :

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V prípade reklamácií alebo otázok k platbám kontaktujte platobnú bránu na tomto linku >>

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je nasledovná:. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky formou emailu. Predávajúci rozlišuje termín dodania kupujúcemu pri kúpe tovaru na sklade a kúpe tovaru na objednávku.Kupujúci si na doručenie tovaru môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov: a) osobný odber v prevádzke , alebo b) doručenie na adresu uvedenú klientom osobou poverenou predávajúcim(ďalej len „kuriér“). 

5.2 Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednaný tovar deklarovaný ako „na sklade“ kupujúcemu na ním určené miesto a to najneskôr do 36 hodín od prijatia objednávky , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Čas doručenia tovaru klientovi závisí najmä od množstva objednávok, ktoré poskytovateľ spracováva. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Pri prevzatí dodaného tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar.
Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a mieste určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný tovar. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme riadne a včas, má poskytovateľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

5.3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru, tzn. najmä: odpovedať na telefonický hovor kuriéra najmä na účel dodania objednaného tovaru a prevziať dodaný tovar. 

5.4 Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu, ktoré bolo zapríčinené kupujúcim, najmä v prípadoch ak je uvedená nesprávna adresa, kam má byť tovar doručený, neodpovedanie na telefonický hovor kuriéra a podobné alebo vyššou mocou ako nevhodná dopravná situácia alebo poveternostné podmienky brániace doručeniu tovaru a podobné.

6. REKLAMÁCIE A ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY 

6.1. V prípade, ak má tovar vadu, t. j. napr. má nižšiu kvalitu alebo rozsah, ako bolo dohodnuté, má klient právo reklamovať ho. . Za vadu tovaru sa nepovažuje, ak neboli naplnené očakávania kupujúceho, ale tovar netrpí kvalitatívnou vadou napr. tovar kupujúcemu nechutí, ale bol pripravený v súlade so správnou výrobnou praxou a receptúrou . V prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra, sa za vadu tovaru nepovažuje ani nedodržanie výdajnej teploty tovaru. Ak kupujúci zistí, že vada tovaru, ktorá má byť predmetom reklamácie, spočíva: – v akosti tovaru, nesmie ďalej konzumovať tovar – v druhu dodaného tovaru alebo množstve tovaru, nesmie začať konzumovať tovar a je povinný bez zbytočného odkladu o tejto vade tovaru informovať poskytovateľa. Ak má tovar zjavné vady napr. je klientovi dodaný iný druh tovaru ako bol objednaný a pod...kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade predávajúceho resp. kuriéra, inak právo na reklamáciu zaniká. Ak má tovar skryté vady napr. menšiu hmotnosť ako je uvedené, kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade poskytovateľa na telefónnom čísl +421 919 4512 616, inak právo na reklamáciu zaniká , najmä ak už nie je možné overiť existenciu vady. Záručná doba na tovar je najviac 30 minút od jeho dodania v prípade reštauračných pokrmov ak nie je na jeho obale uvedené inak.Štandardná záručná doba je uvedená na obale výrobku. V prípade uplatnenia reklamácie , je kupujúci poučený o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu z vád podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení. 

6.2 O uplatnení reklamácie predávajúci vydá zákazníkovi potvrdenie. V prípade, že je reklamácia podaná telefonicky, predávajúci predmetné potvrdenie doručí kupujúcemu e-mailom. Tento je kupujúci povinný poskytnúť pre účely vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie. Ak má tovar odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola táto riadne, bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a vlastnosti tovaru. V prípade odstrániteľných vád môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, resp. jej časti, ak sa vada týka len jeho časti, ak tým predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak s tým kupujúci súhlasí. V prípade, že má tovar väčší počet odstrániteľných vád t. j. min. tria tieto bránia v jeho riadnom užívaní, alebo sa vady vyskytnú opakovane, kupujúci má právo na jeho výmenu, ak je to možné alebo právo od zmluvy odstúpiť. 

6.3 V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia v riadnom užívaní tovaru
vzniká právo na výmenu tovaru ak je to možné, alebo právo od zmluvy odstúpiť. Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť a bránia v požívaní daného tovaru. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré nebránia v riadnom užívaní tovaru vzniká právo na primeranú zľavu z ceny. V prípade, že kupujúci žiada vadný tovar vymeniť alebo odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný vadný tovar doručiť predajcovi prostredníctvom kuriéra predajcu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv (podľa typu vady) si uplatňuje, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

6.4 O vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že žiadosť kupujúceho nieje do 30 dní vybavená , alebo na ňu predávajúci neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo ak sa kupujúci domnieva, že predajca porušil jeho práva, kupujúci má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z.z.“) ak ide o spory, na ktoré sa tento zákon vzťahuje a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) Zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk alebo www.economy.gov.sk. Alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. európskej platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na webovom portáli http://www.ec.europa.eu/ consumers/odr/ Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na webovom portáli MH SR a v Zákone č. 391/2015 Z.z. Inak sa predávajúci s kupujúcim dohodli, že súdom s výlučnou právomocou rozhodovať spory, ktoré vzniknú vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia je slovenský súd, ktorý bude spor rozhodovať podľa zvoleného rozhodného práva, ktorým je slovenský právny poriadok. . Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie okrem poslednej vety sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

6.5 Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIES. 

7.1 Prevádzkovateľom informačných systémov je predávajúci Matúš Tomáška – Café Milánek , IČO: 44373724, DIČ: 1074496786, registrácia vedená v Živnostenskom registri 320 – 12545, telefónne čísl,+421 919 451 616 emailová adresa cafe@milanek.sk 

7.2. Zodpovednú osobu predávajúceho môže dotknutá osoba kontaktovať na uvedenej emailovej adrese , prípadne telefonicky . 

7.3. Účel spracovávania osobných údajov
Matúš Tomáška – Café Milánke môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely: 

-  optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,

-  zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby (tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký účel.

-  Vybavenie intrenetovej obejdnávky, ďalej v časti 2. ,, Objednávky”

7.4 Základné údaje pre Vás ako dotknutú osobu . Osobné údaje dotknutej osoby uvedené v objednávke, tzn. osobné údaje dotknutej osoby najviac v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kam má byť doručená objednávka daných jedál a nápojov (ďalej len tovar) , telefonický kontakt, email pre potvrdenie objednávky , objednaný tovar a prípadná poznámka budú na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby v „informačnom systéme – rozvoz jedla a nápojov“ a to na účel plnenia predmetu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a klientom, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonávanie opatrení v predzmluvných vzťahoch klienta a poskytovateľa, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť klienta, resp. dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie takejto zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto bodu bude poskytovateľ spracúvať najviac po dobu 6 mesiacov od doručenia tovaru. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto bodu je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, preto v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nebude možné zmluvu uzavrieť, resp. vykonať predmetné opatrenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť poskytovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že vždy oznámi poskytovateľovi svoje pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

7.5 Predávajúci v zmysle čl. 13, ods. 1 písm. e) a f) GDPR informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje: budú sprístupnené tretím stranám, ktorými sú subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov, to je kuriér, ak má byť tovar doručený klientovi mimo kaviarne Matúš Tomáška - Cafe Milánke. V prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky súvisiace so zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom a dotknutou osobou budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté príslušnému súdu, resp. príslušnému orgánu verejnej moci a právnemu zástupcovi poskytovateľa, poverenému na jeho zastupovanie pri riešení takto vzniknutého sporu súdnou alebo mimosúdnou cestou. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke www.cafemilanek.sk za účelom spätného kontaktu našou spoločnosťou z dôvodu záujmu o služby alebo produkt sa na Vás vzťahuje časť 2. tohto dokumentu s názvom „Objednávanie” Predávajúci týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o jej právach v súlade s čl. 13, ods. 2, písm. b) GDPR.

7.6. Dotknutá osoba má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, to znamená, že poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, vyhotoví a doručí tejto dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov a zároveň informuje dotknutú osobu o účele spracúvania jej osobných údajov a zdroji odkiaľ poskytovateľ získal osobné údaje tejto dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej. 

7.7. Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby . Predávajúci na základe žiadosti dotknutej osoby . ktorá toto právo uplatňuje , bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby . So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

7.8 Právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby . Predávajúci na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov: a) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa toto spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov, d) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne, alebo osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky. Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie. Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3 GDPR. Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobne, že uplatnenie práva na vymazanie by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukázanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak je spracúvanie osobných údajov protizákonné a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia a poskytovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené sa spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu. 

7.9 Dotknutá osoba môže uplatniť všetky svoje práva podľa čl GDPR voči predávajúcemu žiadosťou doručenou písomne na adresu sídla predávajúceho , alebo elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese cafe@milanek.sk Predávajúci poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Predávajúci musí o každom takomto predĺžení príslušnú dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty informovať. Zároveň dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.. 

7.10 Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový portál poskytovateľa ukladá v zariadení dotknutej osoby (napr. počítač, tablet, mobilný telefón) pri jej prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webový portál predávajúceho na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve webového portálu poskytovateľa alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusí dotknutá osoba opätovne uvádzať.. Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie sa ukladajú v zariadení dotknutej osoby len do zatvorenia prehliadača dotknutou osobou. Trvalé súbory cookie nie sú automaticky odstránené po zatvorení prehliadača dotknutou osobou, ale sa ukladajú v jej zariadení po dobu najviac 3 roky. Tieto trvalé súbory cookie môžu byť kontrolované pri každej návšteve webového portálu poskytovateľa. Informácie, ktoré poskytovateľ zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie sú: typ prehliadača, internetová adresa, z ktorej sa dotknutá osoba pripojila na webový portál poskytovateľa, IP adresa zariadenia, posledná prezeraná ponuka na danom zariadení na webovom portáli poskytovateľa, súhlas dotknutej osoby s využívaním súborov cookie nastavený v prehliadači. Povolenie využívania súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na fungovanie webového portálu poskytovateľa, ale poskytne dotknutej osobe lepší používateľský komfort pri práci s ním. Rovnako pri vyvolaní stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Súbory cookie môže dotknutá osoba kedykoľvek vymazať alebo zablokovať. Informácie ukladané v súboroch cookie používaných predávajúcim neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu dotknutej osoby. Súbory cookie sa používajú výhradne na účely uchovávania informácií o nedávno prezeranej ponuke dotknutou osobou, preverovanie účinnosti webového portálu a uchovávania súhlasu, resp. nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním súborov cookie. Preto Matúš Tomáška – Cafe Milánek spracúva ,, bežné osobné údaje” v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov v tomto dokumente a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

emailová adresa ( v prípade záujmu o zaslanie tzv. newsletters) a 

v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže Matúš Tomáška – Café Milánek idetifikovať osobu návštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies. 

Nevyhnutné potrebné súbory cookies 

-  Súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet a

-  Subory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali ( tzn. Ak sú tieto súbory cookies zakzané nebudeme vám môcť poskytnúť vami požadovanú službu).
Výkonové subory cookies

- tieto súbory cookies slúžia na poskytovanie štatistických informácií výkonnosti našej webovej stránky. 

Funkčné súbory cookies 

- tieto súbory cookies dovoľujú našej webovej stránke pamätať si volby vykonané na Vašom zaraiadení počas prehliadania webovej stránky aposkytnúť lepšie personalizované funkcie. 

Reklamné súbory cookies 

- tieto súbory cookies sú pripravené na zobrazenie zacielených reklám na zákalde Vašich preferencií na našich stránkach. Ďalej služia na management našej reklamy. Súbory teda zhormaždujú informacie o Vašich aktivitách( pohyboch) na našich stránkách ( Matúš Tomáška – Cafe Milanke) a iných stránkách aby vám poskytli cielenú ( personalizovanú reklamu).

Socialne siete cookies 

- tieto súbory cookies zhromaždujú inofrmácie o použivaní socialných sietí za účelom Vášho profilovania. Neukaldaju priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na idetifikácií prehliadača Vášho zariadenia cez ktoré ste webovú stranku navštívili. 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Každý kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito VOP. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa riadia najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom. Ostatné právne vzťahy, vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a klientom, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení. . V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP. 

8.2 Fotografie uverejnené na webovom portáli predávajúceho podliehajú ochrane autorského práva podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v účinnom znení. Akékoľvek nakladanie s týmito fotografiami treťou osobou mimo webového portálu poskytovateľa podlieha písomnému súhlasu poskytovateľa alebo 

autora, alebo osôb, ktorých podobizeň je na týchto fotografiách zachytená. 

8.3 Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne tieto VOP meniť. Túto zmenu zverejní na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť..

8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.4.2021